Dôležité informácie

Dôležité informácie

Pred uzatvorením zmluvy o obsaraní zájazdu odporúčame si dôkladne prečítať tieto informácie ako aj preštudovať všeobecné zmluvné podmienky.
(aktualizované 21.5.2015)

 1. CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZOVÁ POVINNOSŤ

  Cestovný pas -doporučujeme pred vycestovaním v dostatočnom predstihu skontrolovať platnosť cestovného dokladu. SR je členom Európskej únie a preto na cestu do niektorých cieľových krajín postačí identifikačná karta/občiansky preukaz. Odporúčame si preveriť, do ktorých krajín je nutné brať so sebou platný cestovný pas, najlepšie platný minimálne ešte 6 mesiacov po dátume návratu do SR. Každé dieťa bez ohľadu na vek musí mať vlastný cestovný pas. Viac informácií ohľadom vybavenia pasov tu: www.minv.sk. Ak cestujete mimo klasických dovolenkových destinácii skontrolujte si podmienky pre vstup do príslušnej krajiny, pretože tie môžu podliehať istým špecifikám. Rovnako môžete využiť systém pomoci slovenským občanom v prípade núdze pri cestách do zahraničia čo je vlastne dobrovoľná registrácia pred cestou dozahraničia, viac info tu: www.mzv.sk
  Vízová povinnosť – v prípade, že na vstup do niektorej krajiny potrebujú občania SR vízum, základné informácie sú uvedené pri jednotlivých destináciách/zájazdoch. Ak si klient nevybavuje víza sám,CK vybavuje víza ak si to destinácia vyžaduje iba občanom SR. Občania iného štátu ako SR sú povinní sa informovať a zabezpečiť si vízum prípadne iné potrebné formality potrebné pre vstup do krajiny na zastupiteľskom úrade svojej rodnej krajiny. Za nesplnenie si tejto povinnosti a prípadné zamietnutie vstupu do krajiny CK nenesie žiadnu zodpovednosť. Viac informácií kam víza nepotrebujete nájdete tu: www.mzv.sk a niektoré informácie o zastupiteľských úradoch tu: www.mzv.sk.
  Odcudzenie alebo strata dokladov- v prípade, že klientovi budú odcudzené doklady alebo ich stratí je povinný si na vlastné náklady a sám zabezpečiť nové prípadne náhradné doklady na spiatočnú cestu. Odporúčame na cestu si pribaliť kópiu cestovných dokladov, ktorá značne môže uľahčiť vybavovanie náhradného cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade. Klient môže požiadať o pomoc delegáta ak je k dispozícii. Prípadné náklady, ktoré v rámci tejto pomoci vzniknú, hradí v prípade potreby klient. Rovnako odporúčame pri strate alebo krádeži ohlásiť udalosť aj na miestnej polícii a ak je to možné vyžiadať si o tom potvrdenie.
  Odcudzenie alebo strata dokladov- v prípade, že klientovi budú odcudzené doklady alebo ich stratí je povinný si na vlastné náklady a sám zabezpečiť nové prípadne náhradné doklady na spiatočnú cestu. Odporúčame na cestu si pribaliť kópiu cestovných dokladov, ktorá značne môže uľahčiť vybavovanie náhradného cestovného dokladu na zastupiteľskom úrade. Klient môže požiadať o pomoc delegáta ak je k dispozícii. Prípadné náklady, ktoré v rámci tejto pomoci vzniknú, hradí v prípade potreby klient. Rovnako odporúčame pri strate alebo krádeži ohlásiť udalosť aj na miestnej polícii a ak je to možné vyžiadať si o tom potvrdenie.

 2. LETECKÁ DOPRAVA

  Všetky ponúkané lety sú zabezpečované renomovanými tuzemskými alebo zahraničnými leteckými spoločnosťami v turistickej triede. Počas leteckej dopravy platí prepravný poriadok príslušnej leteckej spoločnosti, ako aj medzinárodné zmluvy, dohovory a normy, ktorým sa letecký prepravca podriaďuje. Odporúčame oboznámiť sa prípadne s aktuálnymi prepravnými podmienkami a ostatnými dôležitými dokumentami leteckého prepravcu na jeho internetovej stránke.
  Predpokladané časy príletu a odletu budú vždy špecifikované v pokynoch k zájazdu. Prvý a posledný deň leteckých zájazdov je určený na prepravu do/z miesta dovolenkového pobytu a nie na samotnú dovolenku. Odlet ako aj prílet sa môže uskotočniť v akomkoľvek čase, v ranných alebo aj nočných hodinnách a podriaďuje sa letovému poriadku leteckej spoločnosti. Aj v prípade dohodnutých charterových letov CK túto skutočnosť niekedy nevie ovplyvniť. Let v niektorých prípadoch tak môže presahovať dĺžkou trvania do nasledujúceho dňa. V prípade letov, kde je príchod/odchod realizovaný v skorých nočných/ranných hodinách je hotelom účtovaná celá noc. Letové časy a letový plán primárne určuje letecká spoločnosť, prednosť majú pravidelné lety a iné prioritné lety, v závislosti od povolení získaných od príslušných letových úradov daných krajín a letových koordinátorov pričom môže dôjsť vo výnimočných situáciách k zmene odletových časov alebo meškaniu lietadla. Meškanie lietadla okrem spomínaného môže nastať aj vplyvom počasia, technických problémov alebo aj preplnenosťou vzdušných koridorov (najmä pri charterových letoch v hlavnej sezóne). V prípade výrazného omeškania letu napr. prílet na druhý deň, kontaktujte poisťovaciu spoločnosť s ktorou ste uzavreli cestovné poistenie. Chápame, že ide o rušivé vplyvy , ktoré značne zasahujú do dovolenkových plánov a je nám to ľúto.
  Oznamovanie zmien je voči klientom povinnosťou príslušnej letiskovej správy a leteckého prepravcu. Náš personál v spolupráci s destinačnými manažermi monitoruje situáciu aktuálnych odletov a príletov snaží sa vás bezodkladne informovať o vzniknutej skutočnosti akou je napríklad meškanie lietadla alebo neskorší odlet. Odporúčame preto vo vlastnom záujme uvádzať na seba kontaktný udaj na ktorom ste zastihnuteľný, najlepšie mobilné číslo, aby sme vás o prípadnom meškaní, skoršom odlete alebo posune transferu vedeli informovať.
  Zodpovednosť prepravcu a nároky cestujúceho v prípadoch odmietnutia nástupu na palubu lietadla, zrušenia letu a dlhého meškania sa riadia ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 261/2004 z 11.februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim priamo zo strany leteckého prepravcu
  V cene každého leteckého zájazdu je zahrnutá aj spiatočná letenka v ekonomickej triede. Zájazdy s charterovou leteckou dopravou nie sú lety na pravidelných linkách leteckých spoločností a teda nie sú predávané na konrétne čísla letov s konrétnym časom odletu, častokrát tieto informácie ani nie sú známe a pri kúpe zájazdu sú uvádzané iba orientačne pričom sa môžu do odletu aj zmeniť. Najlepšie ak sa budete riadiť informáciami v pokynoch pred odletom, ktoré sú doručované cca. 7 dní pred plánovaným odletom. Letenky majú pri zabezpečení charterovej prepravy v súčasnosti charatker elektronickej letenky resp. elektronického hromadného zoznamu cestujúcich príslušného letu, ktorý je nahlasovaný leteckej spoločnosti a príslušnému letisku. Z uvedeného dôvodu nie je potrebná letenka v papierovej forme pri vystavovaní palubnej vstupenky, ale stačí sa peukázať platným cestovným dokladom. Ak bude papierová letenka pri niektorých letoch nevyhnutná, budete o tom informovaní a bude vám včas odovzdaná. Ak ste si zakúpili iba charterovú letenku je nutné, aby ste sic cca. 24 hodín pred odletom telefonicky overili čas odletu predovšetkým pri odlete z destinácie do SR a to buď priamo v CK alebo u delegáta.
  Upozorňujeme že rezervácia miest v lietadle je službou za príplatok, o možnostiach a cenách odporúčame informovať sa pred zakúpením zájazdu /leteniek v CK alebo priamo u leteckej spoločnosti. Štandardne sa prideľovanie miest v lietadle realizuje pri check-in pulte príslušnej leteckej spoločnosti a to v závislosti od času zaregistrovania sa a rešpektovaní bezpečnostných pravidiel pre obsadzovanie sedadiel v lietadle. Prípadné reklamácie palubných vstupeniek a batožinových lístkov riešte bezodkladne po kontrole pri kontrolnom pulte a starostlivo si ich uschovajte pretože sú nevyhnutné pri identifikácii omeškanej alebo stratenej batožiny. Rovnako ihneď oznámte požiadavky na zohľadnenie pridelenia sedadiel v lietadle zo zdravotných dôvodov prípadne iného opodstatneného dôvodu a to pri kontrolnom pulte ešte pred vystavením palubnej vstupenky. Odporúčame tiež rešpektovať pokyny k zájazdu a dostaviť sa na letisko v stanovenom čase pred plánovaným odletom (štandardne 120 minút). V prípade omeškania klienta alebo zmeškania letu CK nezodpovedá za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na kompenzáciu ani v prípade nevycestovania. Po registrácii check-ine je nutné absolvovať pred odletom pasovú a colnú kontrolu, kde opäť predložíte pas a palubnú vstupenku. Po obsolvovaní týchto kontrol až do odletu už nie je možné opustiť odletovú halu. Check-in sa uzatvára najneskôr 45 minút pred plánovaným odletom. Po uzatvorení odbavenia už nie je v kompetencii obsluhujúceho personálu ani reprezentanta CK vybaviť pripustenie na let prípadných oneskorencov, odporúčame preto dodržiavať určený čas príchodu na letisko.
  O aktuálnych organizačných pokynoch týkajúcich sa odletu z destinácie Vás bude informovať náš zástupca v mieste pobytu najneskôr deň pred plánovaným odletom formou oznamu spravidla na informačnej tabuli v hoteli prípadne písomným oznámením/listom doručeným na hotelovú izbu. Dovoľujeme si vás upozorniť, že pri prílete pred opustením príletovej haly letiska a po prekročení pasovej kontroly pri odlete z destinácie nie je povolená prítomnosť nášho zástupcu a na týchto miestach je potrebné rešpektovať pokyny letiskového personálu.
  Cestujúci je povinný rešpektovať pokyny autorizovaných pracovníkov a pokyny vyhlasované na letiskách a na palube lietadla. Cestujúci je povinný sa vyhnúť všetkému , čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť leteckej dopravy a všetkému, čo by znemožňovalo vykonávať zamestnancom dopravcu alebo letiska svoje povinnosti. Počas letu, nástupu a výstupu z lietadla a počas pozemnej prepravy je povinný sa správať tak, aby neohrozoval seba ani iných pasažierov a aby nepoškodzoval majetok dopravcu resp. letiska a majetok iných pasažierov. Cestujúci je povinný preukázať sa svojim cestovným dokladom pred a po absolvovaní registrácie, pokiaľ je k tomu vyzvaný pracovníkom dopravcu alebo letiska. Počas letu sú pre pasažiera záväzné pokyny palubného personálu a kapitána lietadla. V prípade, že budú voči dopravcovi zo strany príslušných orgánov uplatnené sankcie z dôvodu, že cestujúci nedodržal niektorú povinnosť, prípadne porušil iné povinnosti, predpisy, nariadenia a pravidlá uplatňované v civilnej leteckej deprave, má dopravca nárok na náhradu škody a vymáhanie vzniknutých nákladov priamo od pasažiera. Upozorňujeme aj na zákaz fajčenia a používania elektronických zariadení na palube lietadla.

 3. PREPRAVA TEHOTNÝCH ŽIEN, CHORÝCH A DOPREVÁDZANIE OSÔB

  V prepravných podmienkach leteckého dopravcu, ktoré sú aktualizované na konkrétnych internetových stránkach príslušného leteckého dopravcu. Vo vlastnom záujme vám odporúčame v prípade potreby venovať im zvýšenú pozornosť.

 4. BATOŽINA

  Batožina určená na leteckú prepravu nesmie obsahovať nebezpečné predmety vylúčené z leteckej prepravy a predmety zakázané v destinácii. Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch v podrobných prepravných podmienkach leteckého prepravcu, ktoré sú v aktuálnom znení uvádzané na internetovej stránke leteckého prepravcu.
  Každý cestujúci (okrem infanta- dieťa do 2 rokoch bez nároku na samostatné sedadlo v lietadle) má nárok na bezplatnú prepravu batožiny podľa aktuálnych prepravných podmienok prepravcu. Pri nadváhe nad hranicu bezplatne prepravovanej batožiny má prepravca nárok si účtovať stanovený poplatok za každý kg batožiny navyše. V prípade spolu cestujúcich osôb je možné batožinu spočítať pričom však treba rešpektovať maximálnu váhu jednej batožiny, ktorá nesmie prekročiť 32 kg. Hmotnosť a rozmery príručnej batožiny (56x45x25 cm - VxŠxH), ktorú si cestujúci berie so sebou do kabíny lietadla je obmedzená na maximálne 5kg. V prípade linkových letov konkrétnych leteckých spoločností sa tieto údaje môžu líšiť, preto odporúčame si informácie overiť na webovej stránke konkrétneho prepravcu. Z bezpečnostných dôvodov zároveň príručná batožina nesmie obsahovať predmety, ktoré možno klasifikovať ak onebezpečné napr. pilník, nožík, nožničky.. Informujte sa o aktuálnych obmedzeniach a zákazoch týkajúcich sa charakteru, množstva a spôsobe prepravy tekutín a elektronických prístrojov v príručnej batožine.
  Pravidelne užívané lieky, nevyhnutné zdravotné potreby, finančná hotovosť a cenné veci by sa mali prepravovať v príručnej batožine. Pokiaľ sa v batožine nájdu nebezpečné predmety alebo predmety vylúčené z leteckej prepravy, prípadne tekutiny alebo elektronické prístroje, ktoré nebudú spĺňať normy, majú pracovníci leteckej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu bez akejkoľvej náhrady.
  Odporúčame si batožinu riadne uzavrieť prípadne uzamknúť a na viditeľnom mieste jasne a vhodne označiť základnými kontaktnými údajmi a cieľovým ubytovacím zariadením pobytovej destinácie. Za stratu alebo omeškanie či prípadné poškodenie batožiny počas leteckej prepravy zodpovedá letecká spoločnosť. V takomto prípade je klient povinný stratu alebo poškodenie batožiny nahlásiť okamžite priamo na letisku v reklamačnom oddelení (baggage claim), kde si nechá potvrdiť protokol (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný pri uplatňovaní si nároku na odškodnenie od prepravnej spoločnosti prípadne poisťovne. V prípade nedodržania tohto postupu nárok na náhradu škody zaniká. Podrobnejšie informácie sú uvedené na internetových stránkach prepravcu. O podmienkach prepravy špeciálnej alebo nadrozmernej batožiny sa informujte vopred v CK prípadne u leteckého prepravcu.

 5. BICYKLE , SURFY

  Preprava neskladných batožín, bicyklov, surfov apod. podlieha poplatkom zo strany leteckej spoločnosti a je podmienená kapacitnými možnosťami lietadla a transferov a musí byť nahlásená vopred v dostatočnom časovom predstihu. Odporúčame sa informovať či preprava týchto batožín nepodlieha ďalším poplatkom zo strany letiska alebo transferu.

 6. PREPRAVA ZVIERAT

  Zvieratá sa zásadne prepravujú len po nahlásení CK a následnom súhlase leteckého prepravcu a vždy za poplatok. Malé zvieratá do cca 5kg sa prepravujú v kabíne lietadla v uzavretej schránke, väšie zvieratá v batožinovom priestore v špeciálnych kontajneroch za zvláštny poplatok. Vo väčšine ubytovacích zariadení je však vstup so zvieratami zakázaný a preto vám odporúčame preveriť si pred odletom dostupné možnosti vhodného ubytovania.

 7. TRANSFER

  Po prílete do cieľového letiska príslušnej destinácie v závislosti od formy zakúpeného zájazdu organizujú reprezentanti CK alebo reprezentanti spolupracujúcej CK transfer do vybraného letoviska. V príletovej hale alebo mieste na to určenom vás pod viditeľným označením CK bude očakávať zástupca u ktorého sa prihlásite. Akékoľvek prípadne problémy, ktoré sa vyskytnú po prílete je nutné riešiť so zástupcom. V prípade menšej skupiny je zabezpečený namiesto autobusu minibus, privátny transfer autom, v nevyhnutných prípadoch taxi. Dĺžka transferu závisí od vzdialenosti strediska od príletového letiska, predpokladané uvedené časy transferov sú orientačné, samotnú dlžka transferu je ovplyvnená aktuálnymi skutočnosťami ako hustota cestnej premávky, stav cestnej infrštruktúry, počtu a rozvozu klientov (neplatí pri privátnom transfere) do viacerých hotelov atď. Počas transferu vám zvyčajne budú poskytnuté základné informácie týkajúce sa organizácie vášho pobytu. Transfery sú organizované a zabezpečované v spolupráci s miestnymi zmluvnými partnermi. V prípade, že zástupca CK respektíve delegát má na starosti viacero ubytovacích zariadení, nemusí byť bezpodmienečne prítomný pri ubytovaní v každom ubytovacom zariadení po vašom príchode, bude vám však maximálne nápomocný a poskytne vám všetky potrebné informácie. V prípade potreby ich neváhajte kontaktovať aj na oznámenom telefónnom čísle.
  Za svoju batožinu počas transferu si každý zodpovedá sám, preto odporúčame sa presvedčiť o jej naložení a vyložení do/z dopravného prostriedku.

 8. TRAJEKTY

  V prípade návštevy viacerých ostrovov a krajín , prípadne nevyhnutného tranzitu do miesta pobytu je potrebné brať do úvahy, že príchody a odchody do/z pobytových miest sa musia prispôsobiť časovému harmonogramu lodnej resp. leteckej spoločnosti.

 9. MIESTO POBYTU

  Informujte sa ešte pred začiatkom vašej cesty a zakúpením zájazdu o krajine pobytu, náboženských, kultúrnych a spoločenských tradíciách, mravoch, zvyklostiach, zákonoch a ostatných predpisoch hostiteľskej krajiny.

 10. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY

  Uvádzajú sa zvyčajne do poznámok na zmluve o obstaraní zájazdu, napríklad ubytovanie na prízemí, poskytnutie detskej postieľky, izby vedľa seba. CK sa bude snažiť tieto požiadavky splniť, nemôže ich však garantovať na 100%. Nesplnené prípadne nezaplatené požiadavky, ktoré nie sú potvrdené CK alebo zmluvným partnerom nemajú nárok na kompenzáciu.

 11. SERVIS A SLUŽBY

  Logistika vnútorných hotelových procesov sa uskutočňuje podľa interných noriem ubytovacieho zariadenia. Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom hotelov a ostatných ubytovacích zariadení zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľov. Preto je nutné počítať v niektorých krajinách s menšou neskúsenosťou. V hoteloch vyššej kategórie môže byť určitá služba, zariadenie alebo príslušenstvo poskytované za vratnú finančnú zálohu, niekedy za nevratný poplatok. Servis, služby alebo zariadenia poskytované hotelom sa zvyčajne poskytujú za poplatok. Obchody umiestnené v hotelových zariadeniach majú prenajaté súkromní podnikatelia a CK nemôže ovplyvniť ich prevádzkový čas, sortiment ani tvorbu cien. Rovnako CK nevie ovplyvniť zloženie klientely v jednotlivých ubytovacích zariadeniach, ktorých obsadenosť závisí od realizovaných zmlúv hotela s jednotlivými touroperátormi. Prideľovanie izieb po príchode do hotela alebo ubytovacieho zariadenia resp. hotelového komplexu, je vždy v kompetencii manažmentu hotela (room devision). Náš zástupca v spolupráci s manažmentom hotela s v čo najväčšej miere snaží zohľadniť želania hostí. Splnenie požiadaviek však závisí od aktuálnej disponibility kapacít, rovnako sa to týka aj prípadnej požiadavky na zmenu izby zo strany klienta.

 12. PRIPOJENIE NA INTERNET / TELEFONOVANIE

  V prípade, že hotel zabezpečuje pripojenie na internet nie je možné grantovať jeho kvalitu. Využívanie tejto technológie je v dovolenkových destináciách určené skôr na príležitostné využitie a jeho kvalita závisí od technického stavu siete, momentálnej prevádzky a ďalších ovplyvňujúcich faktorov. Klient má možnosť využiť služby internetovej kaviarne za poplatok ak sa taká nachádza v blízkosti alebo situáciu riešiť zakúpením sim karty s predplatenými dátovými službami.

 13. PRENÁJOM AUTA

  Pri prenájme auta sa môže vyžadovať zabezpečenie embosovanou kreditnou kartou prípadne vyššou finančnou zálohou.

 14. UBYTOVANIE

  Oficiálne hodnotenie ubytovacích kapacít vyjadrené hviezdičkami, písmenami alebo inými symbolmi je hodnotením miestnych úradov turistického ruchu resp. hotelových sietí v zmysle platnej legislatívy krajiny pobytu, pričom hodnotenie CK nemusí byť s týmto hodnotením identitcké. Rovnako nie je možné porovnávať kategorizácie a štandardy prípadne triedy rôznych krajín. Odporúčame si prípadne podľa záujmu overiť hodnotenie CK a hodnotenia /recenzie klientov, ktoré vychádzajú z vlastnej skúsennosti. Pri hodnoteniach ubytovacieho zariadenia typu bungalov, štúdio, apartmán, depandance a pod. sa do kategorizácie berie do úvahy aj celkový rekreačný areál vrátane centrálnych budov. V krajinách, ktoré sú obľúbeným cieľom pre strávenie dovolenky sa kvalita hotelov spravidla rovná medzinárodnej úrovni:
  *veľmi jednoduché objekty ubytovania s jednoduchým základným vybavením a rozsahom stravovania a služieb, určené pre nenáročnú klientelu
  **jednoduché ubytovanie s účelným vybavením, vhodné pre nenáročnú klientelu s jednoduchým rozsahom stravovania a služieb
  ***objekty nižšej strednej turistickej triedy s bežným vybavením a rozsahom stravovania
  ****objekty strednej triedy so zodpovedajúcim štandardom služieb a vybavením
  *****hotely s vysokým štandardom služieb, ubytovania a stravovania určené pre náročnejších klientov
  Izba s výhľadom na more, je väčšinou s balkónom, pričom výhľad na more môže byť aj bočný prípadne zastretý časťou budovy alebo zelene alebo technologického zariadenia.
  V prípade výnimočného preobsadenia objednaného hotela (overbooking) si CK vyhradzuje právo ubytovať klientov v zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie, pričom však vybavenie, veľkosť alebo poloha izieb rovnakej kategórie nemusí byť vždy rovnaká. Jednolôžkové izby tiež nemusia byť identické s dvojlôžkovými, môžu byť menšie, inak situované, prípadne bez balkóna. Pokiaľ to situácia umožňuje a klienti si to želajú resp. s tým súhlasia, hľadá sa možnosť ubytovať dvoch jednotlivcov po ich vzájomnej dohode v dvojlôžkovej izbe. V takom prípade sa im neúčtuje príplatok za jednolôžkovú izbu. V hoteloch sa za viaclôžkovú izbu považuje 2 resp. 3 lôžková izba s prístelkami. Rozmer manželských lôžok sa môže líšiť, ale spravidla sa šírka pohybuje od 120 cm. Prístelka je doplnkové lôžko, ktoré nemusí byť vždy plnohodnotné, spravidla sa na neho vzťahuje zľava a vo väčšine prípadov ide o lôžko menších rozmerov resp. rozkladacie lôžko najmä pre deti. V niektorých prípadoch sa jedná o pevné obvykle tretie lôžko na izbe. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3-4 lôžkových izieb, pričom ich podlahová plocha môže byť totožná s plochou dvojlôžkovej izby. Menšie pohodlie je zohľadnené v poskytovanej zľave pre osoby na prístelke prípadne pre deti úplne zadarmo. Prístelka môže byť pohovka, rozkladací gauč, kreslo, ležadlo, skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a podobne. Deti do 2 rokov bez nároku na poskytované služby a samostatné sedadlo v lietadle (infant) nemajú nárok na samostatnú prísteľku. Pre deti do 3 rokov je spravidla ako prístelka zabezpečovaná detská postieľka.
  V prípade, že ceny sú kalkulované na osobu a nie na celý apartmán resp. štúdio, pri jeho obsadení menším počtom osôb ako je kapacita, sa voľné lôžka doplácajú podľa individuálnej cenovej kalkulácie. V prípade obsadzovania dvojlôžkovej izby jednou dospelou osobou a dieťaťom, platí dieťa cenu dospelej osoby na základnom lôžku.
  Ubytovaní hostia zodpovedajú za prípadnú škodu, ktorú spôsobili v ubytovacom zariadení. Pokiaľ svojvoľne ubytujú v izbe “neoprávnené” osoby alebo nerešpektujú štandardné pravidlá ubytovacieho zariadenia, preberajú na seba všetky riziká a zodpovednosť za sankcie uplatňované zo strany ubytovateľa. V prípade, že je v rámci vybavenia izieb minibar alebo chladnička,v záujme predchádzaniu prípadných problémov odporúčame po príchode skontrolovať jej obsah a prípadné rozdiely okamžite nahlásiť na recepcii.
  Katalógové fotografie izieb ubytovacích zariadení a fotografie uverejňované na internetových stránkach predajcu považujte za orientačné. Pri viacerých typoch sa môžu líšiť dizajnom, vybavením, lokáciou prípadne veľkosťou. Ako obrazový material sú použité oficiálne prezentačné fotografie ubytovacieho zariadenia prípadne našou CK vyhotovené fotografie resp. ilustračné fotografie. Odporúčame pre viac doplnkových informácií navštíviť web stránku ubytovacieho zariadenia. Doplňujúce aktuálne informácie k zariadeniam, strediskám a poskytovaným službám nájdete na našej internetovej stránke. Venujte prosím vo vlastnom záujme zvýšenú pozornosť zisťovaniu podrobnejších a aktualizovaných informácií.
  Hotelové zariadenia si vyhradzujú právo organizovania privátnych akcií ako svadby, oslavy, bankety počas celej sezóny. Z uvedeného dôvodu môžu byť vyčlenené časti hotelového zariadenia dočasne pre klientov uzatvorené alebo obmedzené.
  Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, ktorú CK nemôže ovplyvniť a v niektorých prípadoch ani predpokladať. Neobmedzuje sa iba na mimosezónne obdobie. Absolútny pokoj v turistických centrách je len výnimočne. Izby väčšinou nebývajú dostatočne zvukovo izolované, život sa odohráva tak povediac na ulici a pokiaľ sa nachádzate v blízkosti rušných miest, môžete byť rušení hlukom okolia. Cestná premávka, letecká doprava, rôzne športy, animácie, hudobné produkcie a iné skutočnosti súvisiace s vyhľadávanými turistickými centrami sú zdrojom zvýšenej hlučnosti. Vo väčších hoteloch k dovolenke neodmysliteľne patrí aj večerná resp. nočná zábava, bary, reštaurácie, diskotéky, nočné kluby spôsobujú hluk do neskorých hodín. Z hygienických dôvodov s cieľom vyhnúť sa vysokým denným teplotám je zvykom zavčas ráno odvážať odpad a dopĺňať zásoby v hoteloch ako aj v okolitých prevádzkach. Rovnako niektoré postupy a zariadenia nutné k prevádzkovaniu hotelového komplexu môžu niekedy viesť k vzniku hluku prípadne iných sprievodných javov. Počas dovolenkovej sezóny môže prísť aj k údržbárskym alebo stavebným prácam v ubytovacom zariadení prípadne môže stavebný alebo architektonický štýl umožňovať zvukovú priepustnosť medzi jednotlivými izbami.
  Podľa medzinárodných hotelových štandardov a zvyklostí v cestovnom ruchu majú hostia povinnosť v posledný deň čerpania služieb opustiť izby spravidla do 12.00 hod. aby bolo možné zabezpečiť ich upratanie a prípravu pre ďalších klientov. Aj preto je ubytovanie v deň príchodu hostí obvykle možné najskôr po 14.00hod. Príchod do miesta dovolenky v skorých ranných hodinách resp. neskorý odchod neoprávňujú k využívaniu izieb nad stanovený čas bez osobitných hotelových príplatkov, take služby čerpané nad rámec hotelom určeného časového rozsahu sú považované za služy naviac a podliehajú spoplatneniu. Pobyt a poskytované služby sa vždy rátajú počtom prenocovaní.

 15. FORMY UBYTOVANIA

  Dvojlôžková izba – izba s dvoma pevnými lôžkami, manželská posteľ alebo oddelené lôžka, spravidla s možnosťou 1 príp. 2 prísteliek
  Jednolôžková izba – izba s 1 lôžkom alebo dvojlôžková izba s jedným neobsadeným lôžkom (podľa hotelovej kapacity) väčšinou bez balkóna
  Rodinná izba- jedna väčšia resp. dve prepojené izby (čiastočne alebo úplne oddelené) s vlastným sociálnym zariadením
  Štúdio- jedna miestnosť s kuchynským kútom a pevnými lôžkami, s možnosťou umiestnenia 1,2 výnimočne 3 prísteliek
  Apartmán- minimálne dve oddelené miestnosti s vyčlenenou kuchyňkou resp. kuchynským kútom (len so základným vybavením, môže chýbať napr. otvárač na konzervy alebo fľaše alebo aj riad) (prípadne jedna spálňa s 2 lôžkami a obývacia izba s rozkladacím gaučom) s pevnými lôžkami a možnosťou umiestnenia prístelky
  Hotelový apartmán- spravidla ide o dve oddelené miestnosti s pevnými lôžkami a možnosťou umiestniť prístelku
  Suita- priestranejšie a komfortnejšie nadštandardné hotelové izby, spravidla dve navzájom prepojené miestnosti
  Bungalov, vilka- samostatné ubytovacie objekty s izbami hotelového typu, pričom stravovanie a ostatné služby sú zabezpečené v centrálnej budove
  Pri nočných odletoch/príletoch býva v rámci možností vyhradená jedna alebo viac mestností (courtesy room) kde je možnosť sa osprchovať, prezliecť prípadne si odpočinúť. Batožina sa zvyčajne ukladá do priestorov určených na tento účel, zvyčajne sa nachádzajúcich pri hotelovej recepcii.

 16. STRAVOVANIE A NÁPOJE

  Typ resp. forma stravovania sú uvedené v popise každého hotela. Stravovanie sa uskutočňuje podľa noriem príslušnej krajiny. V hoteloch sa varia väčšinou medzinárodné jedlá obohatené o miestne gastronomické špeciality. Rozsah, sortiment a kvalita stravy je daná zvyklosťami krajiny, úrovňou, triedou a cenou ubytovacieho zariadenia a je v plnej kompetencii hotela. Stravovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu hotela. Hotelové zariadenia štandardne nezabezpečujú kojeneckú, dietnú príp. vyžadovanú špeciálne upravovanú stravu, ktorú je nevyhnutne dodržiavať v súvislosti s určitými ochoreniami.V prípade špecifických nárokov na poskytovanú stravu je nevyhnutné informovať sa o možnostiach jej zabezpečenia pred rezervovaním resp. zakúpením zájazdu. Pokiaľ nie je uvedené inak nápoje k jedlám nie sú zahrnuté v cene zájazdu, tieto si treba doobjednať a uhradiť priamo na mieste. Pri ubytovacích zariadeniach nižšej kategórie treba rátať s menším výberom jedál a nápojov.V reštauráciách, ktoré ponúkajú časť alebo celú kapacitu pod holým nebom, môže dôjsť v závislosti od počasia k určitým obmedzeniam.
  All inclusive je v posledných rokoch obľúbená forma stravovania, znamená plnú penziu a časovo a priestorovo obmedzenú konzumáciu nealkoholických a alkohlických nápojov a občerstvenia podľa rozpisu hotela. Služby all inclusive môžu byť celkovo alebo čiastočne zabezpečované dodávateľským spôsobom (catering). Vo väčšine hotelov je nutné v režime all inclusive nosiť plastový nárok alebo kartu. Za ich stratu alebo zneužitie zodpovedá klient. Rozsah, sortiment a harmonogram all inclusive je v kompetencii hotela. Nevyužité služby all inclusive nie je možné refundovať. Zmena rozsahu a časového harmonogramu služieb all inclusive je vyhradená a presný rozpis obdržíte pri ubytovávaní sa. V prípade výletov je možné zabezpečiť obedové balíčky, ktoré treba nahlásiť deň vopred na recepcii hotela a nahrádzajú čerpané stravovacie služby v hoteli.Obedové balíčky pozostávajú väčšinou zo suchej a studenej stravy.
  Polpenzia – raňajky a večera formou bufetových stolov (prípadne večera výberom z menu) v ubytovacom zariadení alebo v blízkosti neho, ak nie je uvedené inak nápoje sa spravidla platia
  Plná penzia- raňajky, obed a večera formou bufetových stolov (prípadne večera výberom z menu) v ubytovacom zariadení alebo v jeho blízkosti, ak nie je uvedené inak nápoje k obedu a večeri sa zvyčajne platia
  All inclusive- plná penzia formou švédskych/bufetových stolov, nealkoholické a alkoholické (miestne pokiaľ nie je uvedené inak) nápoje, vybrané športové aktivity, animácie a ďalšie hotelové služby, úroveň sa môže líšiť v závislosti od kategórie, triedy a cenovej relácie ubytovacieho zariadenia.
  Kontinentálne (európske) raňajky – väčšinou sa skladajú z kávy a čaju, pečiva, masla, džemu, zaváraniny alebo syra ojedinele vajíčka a salámy
  Bufetové/švédske stoly- samoobslužná forma výberu jedál s ponukou studenej a teplej kuchyne resp. voľná konzumácia z ponuky, ktorá zodpovedá triede hotela a miestnym zvyklostiam
  Využívanie stravovania v á la carte reštauráciách sa uskutočňujú na základe rezervácie v dostatočnom časovom predstihu v mieste recepcie (guest relation) a pokiaľ nie je zahrnutá v rozpise all inclusive môže byť konzumácia v reštaurácii spoplatnená.
  Vo väčšine hotelov hlavne z hygienických dôvodov platí striktný zákaz nosenia si jedál a nápojov na izbu s výnimkou hotelov apatmánového typu s kuchyňkou rovnako ako zákaz vynášania jedál a nápojov z jedálne alebo reštaurácie hotela.
  V prvé dni odporúčame nemiešať rôzne druhy pikantných a ťažko stráviteľných pokrmov. Nepiť vodu z vodovodov ani hydrantov a ani si v takej vode umývať ovocie na priamu konzumáciu. Odporúčame konzumovať ovocie a zeleninu, ktoré si môžete sami olúpať, prípadne ktoré prešli tepelnou úpravou. V niektorých prípadoch nie sú lieky dovezené zo Slovenska, určené na črevné a zažívacie problémy účinné. V takom prípade odporúčame kontaktovať delegáta alebo jeho prostredníctvom lekára, prípadne konzultovať s miestnym lekárnikom vhodné lieky.

 17. PLÁŽE

  Ležadlá a slnečníky v areáli hotela sú spravidla zadarmo, na pláži sa však zvyknú prenajímať za poplatok ak to v rozpise nie je uvedené inak. Ich počet je obmedzený a nie je spravidla totožný s ubytovacou kapacitou zariadenia. Údaje o vzdialenosti k pláži od ubytovacích objektov sú uvedené tiež len orientačne. Väčšina pláži až na niektoré výnimky v určitých krajinách je verejná a prístupná aj miestnemu obyvateľstvu resp. predajcom, ktoré sa svojou mentalitou a správaním môže odlišovať od našich zvyklostí. Väčšina pláži nedisponuje sprchami prípadne sú za poplatok. Čistenie pláži vo verejnom vlastníctve je v kompetencii miestnych obcí resp. mestských častí. V niektorých prípadoch sa pláž z bezpečnostných dôvodov na noc uzatvára. Nedá sa vylúčiť, že klimatické podmienky, vietor a morské prúdy spôsobia väčšie vlnobitie, nánosy alebo náplavy rias, vodných tráv, nečistôt, kameňov apod. čo môže viesť k obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však nereguľovateľný. Vo vlastnom záujme vám doporučujeme rešpektovať informácie o morských prúdoch, počasí, nebezpečenstvách súvisiacich s vlnobitím, vodnými vírmi, prílivom a odlivom a podobne. Chceme vás požiadať, aby ste aj vy dbali na životné prostredie a poriadok všade nielen na pláži.

 18. BAZÉNY A TOBOGÁNY

  Rešpektujte, prosím, prevádzkové hodiny bazénov a tobogánov vymedzené hotelom, dodržiavajte pokyny pri ich využívaní a nenechávajte deti bez dozoru. V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť využívanie bazéna podmienené použitím kúpacej čiapky. V mnohých stredomorských krajinách sa dodržiava popoludňajší odpočinok, tzv. siesta, čo môže mať vplyv na prevádzku bazénov, ktoré sa počas tohto oddychového času nemôžu využívať. V určitých prípadoch môžu niektoré bazény využívať iba dospelé osoby. Z hygienických dôvodov je nutné pridávať do vody v bazéne chemikálie. Osobám s citlivou pokožkou doporučujeme konzultovať tento problém so svojim lekárom pred realizáciou pobytu. Nie všetky bazény majú čistiace/filtračné zariadenia a preto môžu byť v určitých obdobiach vypúšťané a čistené. Počet slnečníkov a lehátok pri bazénoch tiež nezodpovedá kapacite hotela. Hygienická nezávadnosť a Ph vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná a výsledky su zvyčajne uverejňované na informačnej tabuli.

 19. VODA, MYDLO A ELEKTRICKÉ NAPATIE

  V prímorských a exotických krajinách sa na pitie a varenie nepoužíva voda z vodovodu aj keď v prevažnej väčšine prípadov je zdravotne nezávadná. Líši sa chuťou a kvalitou resp. mikrobiologickým zložením od vody v SR preto by mohla spôsobovať žalúdočné ťažkosti, odporúčame kupovať balenú pitnú vodu výhradne v uzatvorených fľašiach. V niektorých ubytovacích zariadeniach môže v kúpeľni chýbať mydlo. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom tečie najmä podvečer pri zvýšenej spotrebe vlažná voda.V niektorých oblastiach prípadne pri krízových situáciách môže dochádzať ku krátkodobým výpadkom elektrickej energie, zásobovaní vodou a s tým súvisiacimi nepríjemnosťami a komplikáciami.

 20. HYGIENA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  Hygienické zvyklosti a predpisy sú v prímorských a južných krajinách toleratnejšie ako u nás. To isté sa týka aj zvyklostí a predpisov týkajúcich sa životného prostredia. Je dôležité si uvedomiť, že organizmus sa potrebuje po príchode aklimatizovať predovšetkým klimatickým podmienkam a miestnej gastronómii. Z prípadných zdravotných problémov nemožno vždy odvodzovať, že sú spôsobené nedostatočnou kvalitou spracovania potravín alebo nedodržiavania hygienických predpisov. Rešpektujte rady, pokyny a odporúčania pre danú oblasť. V väčšine zariadení v Grécku a aj v niektorých oblastiach Turecka je v dôsledku zastaralej odpadovej infraštruktúry zakázané hádzať použitý toaletný papier do odpadovej misy a je nevyhnutné použiť na to určené odpadové nádoby.
  V kompetencii CK nie je možnosť ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia, poveternostných podmienok a nepredvídateľných situácií na kvalitu pobytu (prechodné alebo krátkodobé znečistenie mora, rozsiahlejšie vlnobitie, zvýšený výskyt rias, vodných tráv, morských živočíchov a pod.) uvedené skutočnosti môžu viesť k dočasnému obmedzeniu spotreby vody či dodávok elektrickej energie. Zohľadnite výskyt rastlín, hmyzu a živočíchov v príslušnej oblasti a s prípadným nebezpečenstvom prijmite zodpovedajúce bezpečnostné a ochranné opatrenia.

 21. ZDRAVOTNÉ PREDPISY, OČKOVANIE

  Pred cestou sa informujte o prípadnej povinnosti si vybaviť špeciálne zdravotné formality a očkovanie. Ak cestujete do vzdialenej krajiny konzultujte prípadne cestu aj so svojim praktickým kekárom.

 22. HMYZ / DOMÁCE ZVIERATÁ

  K exotickým a prímorským destináciám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí aj hmyz, drobné plazy, prípadne výskyt tradičných domácich zvierat, prípadne drobného vtáctva. Ich výskyt však vždy neznamená, že ubytovanie, stravovanie resp. hotelové stredisko nie je čisté alebo hygienické.
  Môže sa stat,že napriek intenzívnej snahe hoteliérov a miestnych úradov sa môžu uvedené skutočnosti v určitých obdobiach vyskytovať a to vo zvýšenej miere. Odporúčame si do batožiny pribaliť prostriedky proti hmyzu a nenechávať na izbách nechránené potraviny. Najlepšie však zaberajú miestne prostriedky proti hmyzu, ktoré sa dajú kúpiť skoro v každom supermarkete. V snahe o zníženie výskytu hmyzu sa v hoteloch zvyčajne v noci vykonávajú postreky, na túto skutočnosť bývajú hostia upovedomení. Odporúčame si vtedy nenechávať otvorené balkónové dvere, okná a bielizeň vo vonkajších priestoroch a rešpektovať pokyny personálu hotela. V prípade väčšieho výskytu hmyzu vás budeme aj aktuálne informovať na našej webovej stránke rovnako ako o preventívnych opatreniach, ktoré je vhodné prijať pre zamedzenie prípadných nepríjemností.

 23. SEZÓNA A POČASIE

  V exotických a prímorských krajinách trvá sezóna takmer po celý rok. Denné teploty a teploty mora pri opisoch jednotlivých destinácií v ročnej resp. sezónnej tabuľke sú orientačné. Odporúčame vopred sa informovať o aktuálnych klimatických podmienkach miesta destinácie pred vycestovaním a nepodceňovať možné výkyvy počasia a venovať dostatočnú pozornosť príprave na pobyt detí ale aj dospelých. Nezabúdajte na opaľovacie krémy a oleje s vysokým ochranným faktorom a na ochranu pokožky pred slnečným žiarením. Nepodceňujte slnečné žiarenie, ktoré by vám mohlo spôsobiť nepríjemnú komplikáciu počas dovolenky . Obdobia pred a po hlavnej sezóne prinášajú okrem výhodných cien aj skutočnosť, že niektoré zariadenia ako bary, diskotéky a pod. sú v obmedzenej prevádzke alebo mimo prevádzky čo je spôsobené menším počtom klientov, rovnako po hlavnej sezóne sa neposkytujú animácie v plnom rozsahu na druhej strane však mimosezónne obdobie poskytuje viac pokoja a nižšie ceny.

 24. KLIMATIZÁCIA

  O vybavení izieb klimatizačnými zariadeniami a ich prevádzke nájdete informácie v popise ubytovania a vybavenosti izieb. Upozorňujeme, že klimatizácia nemusí byť v prevádzke 24 hodín denne, ale môže fungovať iba centrálne ovládaná zvyčajne v určitých hodinách stanovených vedením hotela prípadne nad rámec tohto času za poplatok. Prevádzkovateľ hotela často podmieňuje používanie klimatizácie prítomnosťou hostí na izbe. Ide o systém tzv. prívesku na kľúč resp. magnetickú kartu od izby, ktoré po umiestnení do príslušnej zásuvky aktivujú elektrický okruh a následne je možné zapnúť klimatizáciu. Upozorňujeme, že nie je dovolené oddeľovať prívesok od kľúča. V niektorých zariadeniach funguje klimatizácia len pri zatvorených balkónových dverách a oknách. Rozlišujeme klimatizáciu individuálnu, ktorú reguluje sám hosť a centrálnu s možnosťou alebo bez možnosti jej ovládania hosťom, ktorej prevádzka závisí od vedenia hotela. Vzhľadom na druh klimatizácie sa môže vyskytnúť aj zvýšená hlučnosť spôsobená klimatizačným telesom.

 25. OBLEČENIE A DOPLNKY

  Na dovolenku je vhodné si zabepečiť ľahké bavlnené oblečenie, pohodlnú nízku obuv, pokrývku hlavy a kvalitné slnečné okuliare s UV filtrom. Odporúčame pribaliť aj teplý zvršok pre chladnejšie prípadne veternejšie počasie hlavne večer prípadne v noci,v klimatizovaných priestoroch alebo dopravných prostriedkoch.V hoteloch vyššej kategórie sa kladie dôraz na vhodné a primerané spoločenské oblečenie najmä počas podávania obedov a večerí (muži dlhé nohavice). Pri návšteve moslimských krajín odporúčame ženám obliekať sa primerane a nie vyzývavo.

 26. SPRIEVODCOVIA A DELEGÁTI

  Na poznávacích zájazdoch je sprievodca so skupinou po celý čas trvania zájazdu. Pri pobytových zájazdoch sú v jednotlivých hoteloch v určených dňoch a hodinách k dispozícii delegáti, ktorí asistujú pri ubytovaní, sprostredkovaní fakultatívnych zájazdov, prenájme áut, riešení reklamácií apod. Na úvodnej informačnej schôdzke vás bližšie oboznámia s miestom pobytu , poskytovanými službami, s možnosťami fakultatívnych výletov prípadne odpovedia na vaše otázky. Vzhľadom na to,že väčšina delegátov má na starosti viac ubytovacích zariadení v danom letovisku a niekedy aj viacero letovísk odporúčame využívať služby delegáta počas informačných hodín vo vašom ubytovacom zariadení, termíny sú vypísané na informačnej tabuli, oznámené na úvodnom stretnutí alebo v informačnej knihe CK, prípadne sa dohodnete s delegátom na osobitnom termíne. V prípade, že sa v priebehu vášho pobytu vyskytne problém, môžete delegáta kontaktovať na telefónnom čísle, ktoré obdržíte pri prílete do cieľa vašej dovolenky.

 27. POZNÁVACIE ZÁJAZDY / FAKULTATÍVNE VÝLETY

  Počet obsah a ceny fakultatívnych výletov sú upresnené v pokynoch k zájazdu a aktualizované v mieste pobytu na úvodnom stretnutí s delegátom prípadne na vyžiadanie podľa záujmu a to podľa aktuálnej ponuky zahraničných organizátorov. Upozorňujeme na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych a náboženských sviatkov alebo osláv v mieste pobytu. Akékoľvek reklamácie, týkajúce sa fakultatívnych výletov, je nevyhnutné riešiť bezodkladne u organizátorov výletu v mieste pobytu. Budete informovaní o konkretných podmienkach účasti na výletoch a stornovacích podmienkach organizátorov výletu v prípade neúčasti na nich. Fakultatívne výlety v mieste pobytu nie sú predmetom poistenia stornovacích poplatkov v rámci uzatvoreného komplexného cestovného poistenia. O prípadných možnostiach sa informujte u organizátora výletu. Účasť na týchto výletoch je dobrovoľná a závislá od voľných kapacít určených maximálnym počtom zúčastnených. Fakultatívne výlety sa uskutočnia pri dosiahnutí minimálneho počtu účatníkov, ktorý je stanovený pre každý výlet osobitne. Pristupovanie ďalších účastníkov fakultatívneho výletu v jednotlivých zariadeniach nie je vylúčené, v prípade záujmu absolvovať fakultatívny výlet v súkromnom úzkom počte je nutné sa dohodnúť s organizátorom zájazdu vopred spravidla za väčší účastnícky poplatok. Fakultatívne výlety sa spravidla hradia v hotovosti. Pri včasnom odjazde nie je možné zabezpečiť raňajky, ale náhradný balíček s jedlom, o ktorý je nutné požiadať deň vopred na recepcii. Obsah balíčka nie je považovaný za plnohodnotnú náhradu zmeškaného stravovania, obsah je prispôsobený miestnym klimatickým podmienkam, zvyčajne ide o suchú stravu. V prípade, že súčasťou ceny výletu nie je stravovanie, klient si ho hradí a zabezpečuje sám. V prípade absolvovania fakultatívnych výletov nie je možné si uplatniť nárok na vrátenie peňazí za nečerpanú stravu v hoteli. Fakultatívne výlety nemusia vždy sprevádzať slovensky hovoriaci sprievodcovia. Pri prehliadke archeologických lokalít a múzeí môže odborný výklad podávať len miestny sprievodca a delegát CK môže tento výklad prekladať do slovenského/českého jazyka. Ak je nízka účasť slovenských klientov, môže dôjsť k zrušeniu výletu resp. pripojeniu skupiny k inej zahraničnej skupine turistov. Zmena programu, obsahu prípadne harmonogramu fakultatívneho výletu je vyhradená. Za kvalitu suvenírov zakúpených v priebehu výletu (napr. videokazeta) nenesie CK žiadnu zodpovednosť.

 28. ANIMAČNÝ PROGRAM/ ŠPORT / ZÁBAVA A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

  Animačné programy fungujú vo vymedzených a na to určených priestoroch predovšetkým počas hlavnej sezóny. Animátori o aktivitách informujú prostredníctvom informačnej nástenky alebo oznamov. V medzinárodných hotelových zariadeniach nie je výnimkou pôsobenia medzinárodného animačného tímu, ktorý ponúka program vo viacerých svetových jazykoch alebo v jazyku väčšiny hostí zariadenia. Niektoré animačné programy sa uskutočnia len v prípade dostatočného záujmu a niektoré služby možno využívať len na základe rezervácie alebo zaplatenia vratnej zálohy. Rodičia vždy zodpovedajú za svoje deti. Športové zariadenia, náčinie aj motoré vozidlá vám odporúčame pred použitím skontrolovať. Finančnú kompenzáciu za prípadné poškodenie je nutné uhradiť na mieste. Vodné športy na pláži sú poskytované bezplatne pokiaľ nie je deklarované inak (napr. vyvesený cenník).

 29. DETI

  Ak plánujete dovolenku s deťmi je dôležité starostlivo zvážiť miesto pobytu vrátane termínu a okolností spojených s pobytom. Nie vždy sa dá táto skutočnosť zohľadniť , niektoré procesy jednoducho nemožno urýchliť ani zmeniť. Pri výbere hotela odporúčame brať do úvahy polohu hotela, vzdialenosti a možnosti pohybu s detským kočíkom rovnako odporúčame si pribaliť dostatočné množstvo špecifických potrieb (detská strava, plienky, nočník) keďže sortiment v hotelových obchodoch nemusí byť vybavený v dostatočnom sortimente a zásobách. Taktiež odporúčame po výbere hotelového zariadenia si vopred preveriť či disponujú možnosťou detskej postielky. Detská postieľka v niektorých zariadeniach môže byť poskytovaná za poplatok inde bezplatne. Taktiež odporúčame venovať dostatočnú pozornosť výberu fakultatívnych výletov a ich náročnosti a prispôsobiť výber aktuálnym klimatickým podmienkam, fyzickej aj časovej náročnosti.Z hygienických dôvodov taktiež odporúčame používať pre deti pred vstupom do bazéna nepremokavé detské plienky. Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav je dosianutý vek dieťaťa a počet dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. Každé ubytovacie zariadenie má spravidla stanovenú výšku vekovej hranice do akého veku môže dieťa čerpať prípadné špecifické ponuky alebo zľavy. Hranica veku dieťaťa je vek, ktorý dieťa nemôže dovŕšiť v deň plánovaného návratu do SR (dieťa do 2/12 rokov nesmie počas pobytu alebo najneskôr v deň príletu do SR dovŕšiť 2/12 rokov): Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže do zahraničia vycestovať iba s platným cestovným dokladom v prípade detí do 15 rokov pasom. Rovnako odporúčame sa informovať ak dieťa cestuje v sprievode inej osoby ako rodiča, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas zákonného zástupcu dieťata – rodičov a to v akej forme a jazyku a či podpis musí byť overený notárom.

 30. LEKÁRSKA POMOC

  Každý klient pozná svoj zdravotný stav a cestuje s vedomím fyzickej záťaže spôsobenej samotným cestovaním a klimatickými podmienkami danej destinácie. V prípade zdravotných ťažkostí alebo problémov kontaktujte delegáta alebo radšej priamo recepciu hotela pre zabezpečenie lekárskeho vyšetrenia alebo ošetrenia. Náklady za medicínske ošetrenie a lekárske zákroky si hradí priamo klient spravidla v hotovosti. Na základe lekárskej správy a potvrdenia o zaplatení za lieky vám poisťovňa po návrate do SR danú čiastku po splnení podmienok zmluvného poistného vzťahu preplatí. V niektorých prípadoch nie je nutnosť platby v hotovosti, v prípade špecifických zmluvných dojednaní s poisťovňou, len včasné nahlásenie a upovedomenie poisťovne o poistnej udalosti. Nezabudnite si so sebou zobrať dostatok liekov, ktoré bežne používate. Pri cestách do členských krajín EÚ si zoberte so sebou európsky preukaz zdravotného poistenia ak ním disponujete. Rovnako odporúčame vo vlastnom záujme mať uložené v mobile kontaktné číslo na svojich blízkych pod skratkou ICE – z angl. in case of emergency, na základe ktorého budú vedieť priamo kontaktovať vašich blízkych v prípade mimoriadnej udalosti (prírodná katastrofa, dopravná nehoda). V prípade zdravotných problémov napr. v Egypte a v Bulharsku odporúčame poradiť sa s delegátom, ktorý vás nasmeruje na spoľahlivého zmluvného partnera konkrétnej poisťovacej spoločnosti.

 31. CENNOSTI/ DOKLADY / FINANČNÁ HOTOVOSŤ

  Odporúčame venovať zvýšenú pozornosť cennostiam (šperky, kamery, fotoaparáty, mobilné telefóny), dokladom (cestovné pasy, kreditné karty, šeky) rovnako ako predmetom vyššej hodnoty osobitej alebo špecifickej hodnoty alebo finančnej hotovosti a využívali na ich uskladnenie bezpečnostné schránky alebo izbové trezory. Trezor pred použitím skontrolujte a preverte jeho funkčnosť. Rovnako neodporúčame si na dovolenku brať veci vyššej hodnoty alebo drahé šperky prípadne si dojednať špeciálne poistenie. Za cenné veci a finančné prostriedky voľne ponechané na izbách nenesie CK žiadnu zodpovednosť. Odcudzenie resp. krádež vždy bezodkladne nahláste na polícii a nechajte si potvrdiť záznam aj hotelovým personálom. V niektorých hoteloch môže byť služba poskytnutia trezoru spoplatnená.

 32. ZĽAVY

  Akékoľvek zľavy si môžete uplatniť len v súlade s podmienkami pre poskyktovanie zliav uvedených a deklarovaných CK pri propagovaní akcií a to výhradne v čase dojednania zájazdu/ uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu. Nie je možné si ich nárokovať dodatočne. Jednotlivé zľavy sa nedajú kombinovať s ponukou last minute pokiaľ nie je uvedené inak. V prípade spájania viacerých turnusov bude nevyužitá časť leteckej dopravy zohľadnená v rámci individuálnej kalkulácie zájazdu poskytnutím špeciálnej zľavy.

 33. DOVOLENKOVÉ POUKAZY / DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

  Dovolenkový poukaz – voucher si starostlivo uschovajte. CK nezodpovedá za jeho zneužitie neoprávnenou osobou. Dovolenkový poukaz je možné použiť jednorázovo a to na nákup zahraničného leteckého pobytového alebo poznávacieho zájazdu z ponuky CK v hodnote rovnakej alebo vyššej ako je nominálna hodnota poukazu. Ak je hodnota vybraného zájazdu vyššia ako hodnota poukazu je nutné rozdiel dorovnať pri uzatvorení zmluvy o obstaraní zájazdu. Pokiaľ nie je dohodnuté inak nie je možné dovolenkový poukaz kombinovať s aktuálnymi zľavami. Falšovanie a pozmeňovanie poukazu je zakázané a môže byť trestné. Dovolenkový poukaz je možné použiť počas doby jeho platnosti najneskôr v posledný deň platnosti preukazu. V prípade zrušenia zájazdu zo strany CK bude klientovi vrátený dovolenkový poukaz s možnosťou jeho opätovného uplatnenia a vyčerpania počas platnosti poukazu (finančná protihodnota sa nevracia). V prípade stornovania zájazdu zo strany klienta, bude klientovi po započítaní storno poplatku vrátený prípadný rozdiel a to formou vydania nového dovolenkového poukazu v hodnote rozdielu.

 34. PREDČASNÉ UKONČENIE DOVOLENKY

  Ak sa rozhodnete dobrovoľne odísť predčasne z miesta pobytu je dôležité situáciu konzultovať s delegátom. Je nutné si uvedomiť, že s tým môžu súvisieť ďalšie náklady ako poplatok za transfer, suma za novú letenku atď. Ktoré musia byť uhradené ešte pred odchodom na mieste. Za nevyčerpané služby z titulu predčasného ukončenia dovolenky vám nebude poskytnutá zo strany CK žiadna náhrada. Niektoré špecifické prípady je však možné riešiť v rámci uzatvoreného komplexného cestovného poistenia, viď cestovné poistenie.

 35. FIRST MOMENT/ LAST MINUTE

  Určovanie akcií first moment a last minute je výhradne vecou obchodnej politiky spoločnosti a závisí od množstva faktorov, ktoré sú vyhodnocované priebežne. Pri zájazdoch so zľavou last minute ide väčšinou o posledné voľné izby v danej ubytovacej kapacite prípadne letenky v danom termíne. V praxi to znamená, že výber je veľmi obmedzený.

 36. REZERVÁCIA ZÁJAZDU

  Zájazd si môžete rezervovať telefonicky alebo emailom pričom vám bude vypočítaná aktuálna a platná cenová kalkulácia so zadaním všetkých kritérií klienta a zohľadnení všetkých požadovaných služieb vrátane platných akcií v daný moment. Ochotne a radi vám poradíme a pomôžeme vybrať vhodné miesto pre vašu dovolenku resp. cestu. V prípade, že stanovenú rezerváciu nepotvrdíte v stanovenom čase uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu, bude rezervácia automaticky zrušená.Doba rezervácie sa môže značne líšiť od pár hodín až po maximálne 3 dni.

 37. CENY ZÁJAZDOV / CENY LETENIEK

  Presný popis služieb obsiahnutých v cenách jednotlivých zájazdov nájdete pri jednotlivých ponukách. Pre potreby výpočtu ceny sa najskôr obsadzujú základné lôžka, následne prístelky pokiaľ nie je uvedené inak. Odporučame vám cenu vami objednaných služieb vrátane uplatnených zliav podrobne skontrolovať ešte pred samotným podpísaním zmluvy o obstaraní zájazdu. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Súčasťou ceny spravidla býva povinný servisný poplatok a prípadné vízové poplatky a pobytové taxy (miestne turistické dane vyberané priamo hotelom na mieste pobytu o ich aktuálnej výške v prípade potreby budete informovaný v pokynoch k zájazdu), ktoré nie sú zahrnuté v základných cenách za jednotlivé služby. Súčasťou povinného servisného poplatku sú letiskové poplatky, emisný príplatok, bezpečnostná taxa, palivový príplatok, transfer, poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy. V prípade kúpy samostatnej charterovej letenky alebo zájazdu s linkovým letom je servisný poplatok zahrnutý už v cene letenky. Dokladom o zakúpení zájazdu je platná zmluva o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je doklad o povinnom poistení pre prípad úpadku CK a komplexnom cestovnom poistení ak ste ho uzatvorili prostredníctvom CK.V súvislosti s nárastom cien palív, môže byť v priebehu sezóny účtovaný aktualizovaný palivový príplatok. Aktuálne výšky servisných poplatkov sú uvedené pri jednotlivých krajinách.

 38. CESTOVNÉ POISTENIE

  Komplexné cestovné poistenie je dobrovoľné a obvykle nie je zahrnuté v základnej cene zájazdu,okrem poznávacích zájazdov,kde je už automaticky zakalkulované.V rámci rozsahu komplexného poistenia je okrem iného zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o obstaraní zájazdu v prípade nehody či ochorenia.Konkrétne detaily komplexného cestovného poistenia si môžete pozrieť v sekcii poistenie. Poistenie stornovacích poplatkov je platné len ak bolo dojednané najneskôr súčasne so zaplatením (resp. najneskôr do 24 hodín od zaplatenia) zájazdu alebo prvej zálohy za zájazd. V prípade záujmu o uzatvorenie komplexného cestovného poistenia nad rozsah štandardného poistného plnenia deklarovaného v aktuálnych poistných podmienkach alebo o špecifické podmienky komplexného cestovného poistenia, žiadajte o preverenie týchto možností pred uzatvorením zmluvy.
  O aktuálnych sadzbách a podmienkach poistenia budete informovaní pri kúpe zájazdu. Poistná zmluva vzniká priamo medzi objednávateľom zájazdu a poisťovňou. V prípade poistnej udalosti nie je CK oprávnená posudzovať existenciu poistného vzťahu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov. Vyššie uvedené informácie majú informačný character, poistné sumy, podmienky a rozsah plnenia sú podrobne uvedené v osobitných poistných podmienkach pre cestovné poistenie a asistenčné služby, ktoré budú objednávateľovi zájazdu poskytnuté pri podpise zmluvy.Upozorňujeme klientov, aby si pred uzatvorením zmluvy a pred začatím zájazdu podrobne a dôkladne preštudovali poistné podmienky.

UPOZORNENIE ponuka zájazdov v tlačenom katalógu sa pripravuje s časovým predstihom pred jeho zadaním do tlače, nedá sa preto vylúčiť, že v období medzi vydaním katalógu CK a realizáciou zájazdu mohli nastať okolnosti,ktoré majú vplyv na podmienky realizácie zájazdu. CK si preto vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu údajov uvedených v katalógu.