Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE ÚČASŤ NA ZÁJAZDOCH CK ETRAVELKA, s.r.o. 2015
ďalej len všeobecné zmluvné podmienky
(aktualizované 21.5.2015)

 1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

  1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
   • ETRAVELKA, cestovná kancelária, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: sro, vložka č. 86735/B, so sídlom Hlboká cesta 50, 90025 Chorvátsky Grob IČO: 46964274, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastného obchodného miesta (aj online predaja) alebo splnomocnených externých autorizovaných predajcov (ďalej len CK) a
   • OBJEDNÁVATEĽ –zákazník , fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom. Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok je objednávateľom osoba, ktorá s CK uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo realizovala písomnú objednávku a/alebo osoba v prospech ktorej sa zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorila alebo písomná objednávka potvrdila a/alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami previedol, pričom v tomto prípade podpisujúci objednávateľ potvrdzuje, že je riadne splnomocnený uzatvoriť zmluvu v mene príslušnej osoby a v jej prospech. Za neplnoletú osobu zmluvu podpisuje jej zákonný zástupca.
  2. Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zák.č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a týmito zmluvnými vzťahmi. Vzniká na základe:
   • platne uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva)
   • potvrdenia písomnej individuálnej objednávky objednávateľa na zájazd alebo služby, ktoré sú realizované na vyžiadanie (ďalej len objednávka)
   čím objednávateľ vyslovuje súhlas s uzatvorením zmluvy a so zmluvnými vzťahmi. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Zmluva resp. objednávka platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené Pokiaľ tuzemec objednáva zájazd alebo služby pre cudzozemca, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť už pri objednávaní zájazdu alebo služieb.
  3. Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd (zaplatenie fakturovanej sumy na účet CK je jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi) resp. podpísaním zmluvy (rozhodujúci je okamih, ktorý nastane skôr).
  4. Katalóg, iná písomná forma ponuky alebo dopĺňajúcej informácie, tieto všeobecné zmluvné podmienky a dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK ETRAVELKA,s.r.o. tvoria súčasť zmluvy o obstaraní zájazdu/objednávky. Obsah zmluvy vyplýva z ponuky katalógu, dodatočnej ponuky,ponukového listu a/alebo objednávateľom potvrdených objednávok a je v súlade s týmito zmluvnými vzťahmi. CK si vyhradzuje právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami.
  5. Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.
  6. Objednávateľ vo svojom mene a v zastúpení všetkých účastníkov zájazdu podpísaním zmluvy udeľuje tento súhlas na spracovanie a poskytnutie ich osobných údajov. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 4 rokov s vymedzením archívnej lehoty a sprostredkovania poistenia, ktoré sa riadia registratúrnym poriadkom v zmysle požiadaviek zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení. V ostatných prípadoch súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom cestovnej kancelárii, údaje budú následne vymazané. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov, poštu a doručovacie spoločnosti. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu,o ktorom vyhlasuje,že ním preukázateľne disponuje.Súhlas sa udeľuje v celom rozsahu a vrátane cezhraničného toku na poskytnutie údajov do cudziny (štátov, kam účastníci pocestujú). Objednávateľ čestne vyhlasuje, že pred podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on ako aj všetci účastníci zájazdu, ktorých osobné údaje na základe súhlasu CK poskytol, boli oboznámení a poučení o všetkých svojich zákonných právach a podmienkach spracúvania svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. v platnom znení,najmä však o ustanoveniach § 28 tohto zákona ako aj o celom obsahu zmluvy. Objednávateľ zájazdu v prípade poskytnutia zájazdu do krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený v súlade s §31 ods. 3 článok a) a b),že daná krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany jeho osobných údajov, poskytuje svoje osobné údaje v rozsahu titul,meno,priezvisko,datum narodenia,číslo pasu,adresa bydliska výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.
 2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Ceny zájazdov a súvisiacich služieb organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve potvrdenej CK. Nároky na zľavu uplatňuje objednávateľ sám pred uzatvorením zmluvy. Zľavy nie je možné uplatňovať dodatočne.
  2. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom v zmysle §741c Obč.zákonníka zvýšiť cenu zájazdu resp. služieb v prípade, že dôjde k
   • zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných hmôt
   • zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu
   • zmene kurzu národnej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere viac ako 5% ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu (pre výpočet kurzu je použitý kurz ECB)
  3. Ak dôjde k zmenám podľa predchádzajúceho bodu do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, CK cenu zájazdu uvedenú v zmluve jednostranne navýši:
   • o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2 písmena a.) a b.) tohto článku oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu
   • o čiastku zodpovedajúcu navýšeniu menového kurzu národnej meny použitého na stanovenie ceny zájazdu nad hodnotu 5% podľa ods. 2 písmena c.) tohto článku
   Toto zvýšenie ceny je pre objednávateľa záväzné. Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôsobu navýšenia je CK povinná objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.
  4. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu ak nie je uvedené inak a zahŕňajú len tie služby,ktoré sú pre zájazd taxatívne vymenované. K základnej cene zájazdu sa pripočítavajú príplatky a odpočítavajú zľavy uvedené v ponuke na osobu a deň prípadne na celý pobyt.Tieto služby sa môžu dojednať len na celý pobyt. Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osobu na základnom lôžku, na prístelkách a na dopravu ak nie je uvedené inak. Zľavy sa nevzťahujú na poznávacie a pútnické zájazdy, povinné príplatky, nepovinné príplatky a poplatky za doplnkové služby, dopravu na letisko, víza a poistenie ak nie je uedené inak. Zľavy sa nevzťahujú ani na špeciálne znížené ceny leteniek. Na akciové ceny a akciové ponuky sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy. Rozhodujúce je čo je uvedené pri popise zájazdu.
  5. CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím. Zaplatenie ceny zájazdu prípadne zálohy za zájazd musí objednávateľ na požiadanie CK preukázateľným spôsobom doložiť. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,CK je oprávnená požadovať zaplatenie zálohy resp. preddavkov pri uzatvorení zmluvy. Výška zálohy resp. preddavkov a časový rozvrh platieb je nasledovný:
   • pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť zálohu resp. preddavok vo výške minimálne 50% ceny zájazdu s výnimkou podmienok predajnej akcie ako napr. first moment alebo osoba zdarma,ktorá je presne špecifikovaná CK
   • najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu
   • v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100% ceny zájazdu.
  6. Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny zájazdu. V prípade,že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín alebo výšky platieb podľa článku 2 zmluvných vzťahov je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa č.7 týchto zmluvných vzťahov. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu i v prípade, ak do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK zálohu resp. preddavok ani celú cenu zájazdu a CK od uzavretej zmluvy neodstúpila.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

  1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:
   • právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených podmienok
   • právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
   • právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách
   • právo odstúpiť od zmluvy podľa článku 7 týchto všeobecných zmluvných podmienok kedykoľvek pred začatím čerpania služieb
   • právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a porušenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie
   • právo na ochranu údajov, ktoré objednávateľ uvádza v zmluve a ostatných dokladoch odovzdaných CK pred nepovolanými osobami
   • právo písomne oznámiť CK najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, že sa namiesto neho zúčastní iná osoba v oznámení uvedená. Uplynutím tejto lehoty mu toto právo zaniká. Oznámenie musí obsahovať vlastnoručne podpísané písomné vyhlásenie nového objednávateľa zájazdu, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou, s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa osoba v ňom uvedená stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti s touto zmenou vzniknú.
  2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
   • poskytnúť CK súčinnosť potrebnú na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne uviesť požadované údaje v zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie nevyhnutné doklady podľa požiadavky CK
   • zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom 2 týchto všeobecných zmluvných podmienok a na výzvu CK zaplatenie preukázať dokladom
   • bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CK oznámiť svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
   • prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu
   • zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod dospelého účastníka počas zájazdu a písomný súhlas zákonného zástupcu, zaistiť sprievod a dohľad osobám, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje
   • mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum pokiaľ je vyžadované, byť zaočkovaný pokiaľ to je vyžadované, dodržiavať pasové, colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. Vlastným cestovným dokladom musia disponovať aj deti a to bez ohľadu na ich vek
   • rešpektovať informácie a doporučenia uvedené v pokynoch k zájazdu
   • riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK a dodržiavať stanovený program
   • dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku 6 týchto všeobecných zmluvných podmienok
   • dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku 6 týchto všeobecných zmluvných podmienok
   • zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu a uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, ubytovacom alebo inom zariadení, kde čerpal služby potvrdené podľa zmluvy, uhradiť všetky náklady a škody vzniknuté v súvislosti s jeho vylúčením z účasti na zájazde v prípade ak svojím konaním ohrozil alebo rušil priebeh alebo program zájazdu, alebo závažným spôsobom porušil právne predpisy, poškodil cudzí majetok a práva ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov skužieb a CK
   • dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase a so všetkými dokladmi
   • bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov slúžiacich k prípadnému oznámeniu zmeny náležitostí zmluvy a pokynov na cestu
   • pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho konktaktu) uhradiť zálohovú faktúru do 3 dní od jej vystavenia a zaslať ním podpísanú zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdržania. V prípade,že objednávateľ tento záväzok nesplní,CK má právo zrušiť rezerváciu resp. odstúpiť od zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 dní pred odchodom alebo pri posledných voľných miestach má CK právo požiadať objednávateľa o priamy vklad na účet
   • overiť si pred kúpou zájazdu prepravné podmienky pri zdravotných obmedzeniach,ochoreniach alebo po úrazoch
   • v prípade právnických osôb,ktoré sú účastníkmi zmluvného vťahu patrí povinnosť oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj s informáciami,ktoré od CK obdržia, najmä však informovať o rozsahu a kvalite služieb, zabezpečiť , aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov a určiť pre komunikačné účely vedúceho skupiny v prípade,keď podľa dohody s CK nie je zabezpečený sprievodca CK
   • v prípadoch, že účastník zájazdu obmedzuje z akéhokoľvek dôvodu počas trvania zájazdu svojim nevhodným alebo dohodnutým pravidlám odporujúcim konaním CK ako organizátora zájazdu, jeho zástupcov, zmluvných partnerov alebo iných účastníkov zájazdu (hrubým, nekultúrnym či hlučným správaním, nadmerným požitím alkoholu alebo iných omamných látok) porušuje pokyny CK, narúša plynulý časový priebeh zájazdu či poškodzuje cudzí majetok, je takéto konanie považované za podstatné porušenie podmienok zmluvy a súčasne za poškodzovanie ostatných účastníkov zájazdu a zástupca CK je oprávnený vyvodiť voči nemu postih v podobe neposkytnutia ďaľších služieb počas zájazdu alebo jeho vylúčenia z prepravy prípadne aj z celého zájazdu. V prípade, že dôjde k vylúčeniu klienta je CK oprávnená jednostranne zrušiť zmluvu bez náhrady či akéhokoľvek nároku na odškodnenie vylúčeného objednávateľa za nevyužité služby.
 4. POVINNOSTI A PRÁVA CK

  1. K právam a povinnostiam objednávateľa týchto zmluvných vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK
   • CK je povinná pred uzatvorením zmluvy informovať o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu
   • CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb
   • CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK pre prípad svojho úpadku neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do SR ak je táto doprava súčasťou zájazdu, nevráti objednávateľovi zaplatenú zálohu resp. preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil, nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade ak bol zájazd poskytnutý len sčasti
   • CK je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomné pokyny na zájazd a to ich zaslaním na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve alebo iným spôsobom dohodnutým s CK, pokyny na zájazd sa poskytujú len jednému objednávateľovi zo zmluvy
 5. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

  1. Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu uviesť nová cena. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK v návrhu zmeny.
  2. CK je oprávnená uskutočňovať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb počas zájazdu, pokiaľ nie je možné z mimoriadnych dôvodov zabezpečiť pôvodne dohodnutý program a služby V týchto prípadoch je CK povinná:
   • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené alebo
   • vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté resp. náhradným plnením nekompenzované služby alebo
   • poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie
  3. Pre realizáciu každého zájazdu je stanovený počet minimálnych účastníkov uvedený pri jednotlivých zájazdoch. CK má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a objednávateľom do 21 dní pred jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnutie minimálneho počtu účastníkov. Ak CK z tohto dôvodu zruší zájazd je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi a to bez zbytočného odkladu.
  4. CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí ako vojna, teroristický útok,povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, širenie nákazlivej choroby,rozhodnutie štátnych orgánov a podobne resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov, ktoré nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať a ktorým nebolo možné zabrániť.
  5. Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods.1) má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže taký zájazd ponúknuť.Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne vrátiť objednávateľovi.
  6. V prípade, že dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity (overbooking) ubytovacieho zariadenia, CK je povinná zabezpečiť pre objednávateľa náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kategórie a v podobnej oblasti resp. letovisku. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
  7. CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednotlivých službách sú v nevyhnutných prípadoch možné, pričom CK bude o nich objednávateľa bezodkladne informovať. Ide najmä o zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu prípadne rovnakú kategóriu a triedu, zmenu obsahu a časového rozvrhu poskytovania služieb all inclusive, časových harmonogramov programov zájazdov, predĺženie zájazdu, miesta nástupu a výstupu, času a miesta odletu alebo príletu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, meškanie lietadla, zmenu leteckej spoločnosti, čísla letu a typu lietadla, zrušenie ako aj zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých omylov a tlačových chýb. Objednávateľ má možnosť písomne v určenej lehote oznámiť CK, že so zmenami nesúhlasí a že odstupuje od zmluvy.
  8. Ak CK neposkytne objednávateľovi služby po začiatku zájazdu alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia,aby mohol zájazd pokračovať ďalej.Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality,než sú uvedené v zmluve je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
  9. CK môže na základe individuálneho želania objednávateľa uskutočniť zmenu mena účastníka zájazdu zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou. CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad rámec služieb dohodnutých v zmluve s objednávateľom a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.
  10. CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade jej nedodania CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez ďalších náhrad.
 6. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

  1. V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako pôvodne dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi nárok na odstránenie chybne poskytovanej služby a právo na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť nárok na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť okamžite zjednaná náprava. Objednávateľ je povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
  2. Ak nie je možné zjednať okamžite nápravu, o uplatnení práva na odstránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK. Záznam podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a objednávateľ,ktorý obdrží jeden exemplár. Písomný potvrdený záznam objednávateľ predloží CK na uznanie nárokov z reklamácie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil odo dňa ked sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy inak právo na reklamáciu zaniká. Zástupca CK nie je povinný sa vyjadriť k bodom,ktoré sa netýkajú služieb CK obsiahnutých v zmluve. Písomný záznam nie je v zmysle platnej právnej úpravy reklamáciou. Reklamácia zaslaná iba elektronickou poštou sa nepovažuje za platne podanú, pokiaľ nie je spätne potvrdené jej obdržanie. Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami je CK po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
  3. CK je zbavená zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy ak škodu nezavinila ona ani jej zmluvný partneri a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsila, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídaných okolností. CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu.
  4. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb ani za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu,tkoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu,hotela alebo inej organizácie napr. fakultatívne výlety. Ak nie je pláž súčasťou hotelového areálu a majetkom hotela s prístupom výhradne len pre hotelových hostí,CK ani vedenie hotela nezodpovedá za jej čistotu,údržbu a vybavenie.Výška náhrady škody ako i všetky ostaté nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla ) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
  5. Každý klient je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny do ktorej cestuje resp. cez ňu tranzituje. CK nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi klienta.
  6. Za predmet reklamácie sa nepovažujú škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení a ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia vyňaté.
  7. Ak nastanú okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
  8. Ak nastanú okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
 7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

  1. CK môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v zmluve. Účinok odstúpenia od zmluvy nastáva dňom odoslania oznámenia.
  2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začatím zájazdu:
   • bez udania dôvodu
   • z dôvodu podstatného porušenia povinnosti CK vyplývajúcej zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ a doporučene alebo iným preukázateľným spôsobom ho doručí do CK. Účinok odstúpenia od zmluvy nastáva dňom spísania záznamu prípadne dňom doručenia písomného oznámenia.
  3. Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy podstatné porušenie povinností CK stanovené zmluvou alebo ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplaťiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
   • 42 dní a viac pred odchodom na zájazd 30% z ceny objednaných služieb a poistné
   • 41-31 dní pred odchodom na zájazd 40% z ceny objednaných služieb a poistné
   • 30-21 dní pred odchodom na zájazd 50% z ceny objednaných služieb a poistné
   • 20-15 dní pred odchodom na zájazd 80% z ceny objednaných služieb a poistné
   • 14-6 dní pred odchodom na zájazd 90% z ceny objednaných služieb a poistné
   • 14-6 dní pred odchodom na zájazd 90% z ceny objednaných služieb a poistné
   • Pri poznávacích a pútnických zájazdoch :
    21 dní a menej pred odchodom na zájazd 100% z ceny objednaných služieb a poistné
   • V prípade odstúpenia od zmluvy iba jednej osoby z viacerých uvedených na zmluve na strane objednávateľa sa zmluvná pokuta vypočíta podľa čl.7 ods.3 .) v závislosti od dátumu odstúpenia a v prípade odstúpenia účasti na zájazde jednej osoby z dvoch osôb v 2lôžkovej izbe musí odstupujúca osoba uhradiť naviac zmluvnú pokutu vo výške príplatku za jednolôžkovú izbu prípadne pokutu aj vo výške iných príplatkov a poplatkov za služby za zájazd vyplývajúce zo zmeny a bezprostredne so zmenou súvisiace. Pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb sa zmluvná pokuta vypočíta v závislosti od zostávajúceho zloženia osôb resp. objednaných služieb za zájazd.
   • Ak objednávateľ nenastúpi na zájazd, pobyt alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl.3 ods.1.) písm. f) týchto zmluvných vzťahov, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.
   • Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň,ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy, tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.
   • CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplatenej zálohy resp. zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávaeľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy a to bezodkladne.
   • CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu. Závažným narušením programu alebo priebehu sa rozumie protiprávne konanie, konanie v rozpore s dobrými mravmi,pod vplyvom omamných alebo návykových látok , alkoholu, prípadne nerešpektovanie organizačných pokynov delegátov a sprievodcov alebo miestnych zástupcov CK.
   • Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu,ktorý si v CK objednal a bol CK potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo strany objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie skôr objednaného zájazdu.
 8. POISTENIE

  1. Súčasťou všetkých zájazdov CK je možnosť komplexného cestovného poistenia vrátane poistenia stornopoplatkov pre účastníkov zájazdu. V prípade poznávacích a pútnických zájazdov je poistenie automaticky súčasťou zájazdu, v ostatných prípadoch je poistenie súčasťou na základe dohody zmluvných strán. Ak má objednávateľ dôvody, pre ktoré si nepraje uzavrieť cestovné poistenie prostredníctvom CK (poznávacie a pútnické zájazdy), je povinný túto informáciu bezodkladne odovzdať CK. Ceny komplexného cestovného poistenia sú uvedené na webstránke www.etravelka.sk pri jednotlivých zájazdoch. Objednávateľ tiež prehlasuje, že obdržal od CK poistné podmienky a rozsah komplexného cestovného poistenia, s ktorým sa oboznámil aj v zastúpení s ním spolucestujúcich osôb.
  2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
  3. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
   • Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.
   • nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
   • nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade ak zájazd bol poskytnutý sčasti
  4. Podrobné znenie všeobecných poistných podmienok pre povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie je objednávateľovi k dispozícii na webovej stránke v sekcii poistenie.
 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Objednávateľ svojim podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu alebo doručenej písomnej objednávky potvrdzuje, že obdržal a sa aj v plnom rozsahu oboznámil s ponukou prípadne katalógom alebo osobitným ponukovým listom CK špecifikujúcim zájazd a že sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky ako aj dôležité informácie platné pre zájazdy organizované CK ETRAVELKA, s.r.o. a súhlasí s nimi, že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnosťiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať a nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde. Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných objednávateľov zájazdu uvedených v zmluve o obstaraní zájazdu, prípadne písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok nemá vplyv na ich ostatný obsah.
  2. Všetky údaje a informácie o službách, cenách a cestovných podmienkach katalógu a/alebo na webstránke alebo ponukovom liste zodpovedajú informáciám známym a dostupným v termíne zadania do tlače alebo publikovania na stránku. CK si vyhradzuje právo ich aktualizácie a zmien. CK nezodpovedá za obsah prípadných inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré CK poskytli ich tretie strany-osoby zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch tretích osôb, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ovpvlyvniť
  3. CK sa vopred ospravedlňuje za prípadné možné chyby, ktoré by sa mohli pri spracovávaní údajov vyskytnúť. Ak sa odlišuje vymedzenie zájazdu uvedené v tlačovinách od zmluvy má vždy prednosť zmluva.